Paul de Kort

Paul de Kort Kogelvangers

Paul de Kort

 

Kunstwerk: Target & Ricochet “Kogelvangers”
Op de voormalige Vliegbasis Twenthe zijn een aantal historische en monumentale objecten getransformeerd tot betekenisvolle plekken in een ‘schuldig landschap’. Deze gebouwen en objecten getuigen nog in stilte van de harde feiten die dit landschap in de vorige eeuw heeft beleefd. Een van deze objecten is Target. Tijdens de 2e wereldoorlog gebruikten Duitse jachtvliegtuigen dit object om hun boordwapens op uit te richten. In het nieuwe hek lijken de spijlen nog na te dreunen van de granaten die hier met groot geweld werden afgevuurd. Bovenop de kogelvanger wacht een prachtig uitzicht over het bos aan de voet van de Lonnekerberg.
Even verderop ligt de kogelvanger van de handschietbaan. In de houten wanden zijn de vele schampschoten (ricochet schot) zichtbaar. Het hek dat hier geplaatst is, verbeeld de vele schoten die hier afgevuurd zijn bij oefeningen en executies.

Kunstenaar: Paul de Kort
Paul is beeldend kunstenaar en is in 1988 afgestudeerd aan de rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Zijn oeuvre bestaat vooral uit monumentale en landschappelijke kunstprojecten. Daarin werkt hij graag samen met verschillende bureaus voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Zijn passie voor openbare ruimte ligt vooral bij het zichtbaar maken van de verhalen die achter het zichtbare landschap schuilen. Een landschap dat door de eeuwen heen is bewerkt door vele generaties. Ze hebben sporen nagelaten van menselijke activiteiten die hun functie hebben verloren, maar als ‘littekens’ nog zichtbaar zijn in het landschap.

Locatie: Vliegbasis Twenthe

Relatie locatie en kunstwerk:
Dit kunstwerk maakt deel uit van het project ‘Stille getuigen, harde feiten’, een kunstproject op de voormalige vliegbasis Twenthe in opdracht van gemeente Enschede en Area Development Twente ADT in samenwerking met PARKLAAN Landschapsarchitecten.

pauldekort.nl

 

Kunstwerk: Target & Ricochet “Kogelvangers“
Auf dem ehemaligen Flugplatz Twenthe wurden einige historische und monumentale Objekte zu bedeutungsvollen Orten in einer „schuldigen Landschaft“ umgewandelt. Diese Gebäude zeugen noch schweigend von den harten Tatsachen, die diese Landschaft im vorigen Jahrhundert erlebt hat. Eines dieser Objekte ist Target. Während des Zweiten Weltkriegs verwendeten die deutschen Jagdflieger dieses Objekt, um ihre Bordwaffen auszurichten. In der neuen Umzäunung scheinen die Gitterstäbe noch von den Granaten, die hier mit großer Gewalt abgefeuert wurden, nachzudröhnen. Oben auf dem Kugelfänger wartet eine wunderschöne Aussicht über den Wald am Fuß des Lonnekerbergs.
Und weiter weg liegt der Kugelfänger der Handfeuerbahn. In den Holzwänden sind viele Streifschüsse (Ricochet) sichtbar. Der Zaun der hier aufgestellt wurde, stellt die vielen Schüsse dar, die bei Übungen und Hinrichtungen abgefeuert wurden.

Künstler: Paul de Kort
Paul ist bildender Künstler und vollendete 1988 sein Studium an der Reichsakademie für Bildende Künste in Amsterdam. Sein Gesamtwerk besteht vor allem aus monumentalen und landschaftlichen Kunstprojekten. Dabei arbeitet er gerne mit verschiedenen Büros für Landschaftsarchitektur und Städtebau zusammen. Seine Leidenschaft für den öffentlichen Raum zeigt sich vor allem im Sichtbarmachen der Geschichten, die sich hinter der sichtbaren Landschaft verbergen. Eine Landschaft, die im Lauf der Jahrhunderte von vielen Generationen bearbeitet wurde. Sie haben Spuren menschlicher Aktivitäten hinterlassen, die zwar ihre Funktion verloren haben, aber als „Narben“ noch in der Landschaft sichtbar sind.

Standort: Flugplatz Twenthe

Beziehung Standort und Kunstwerk:
Dieses Kunstwerk ist Teil des Projekts „Stille getuigen, harde feiten (Stille Zeugen, harte Tatsachen)“, einem Kunstprojekt auf dem ehemaligen Flugplatz Twenthe im Auftrag der Gemeinde Enschede und Area Development Twente ADT in Zusammenarbeit mit PARKLAAN Landschapsarchitecten.

pauldekort.nl