Karin van der Molen

Karin van der Molen

Karin van der Molen

 

Kunstwerk: Tussen Hemel en Aarde
De omgeving van Lonneker staat bekend om het maken van baksteen uit de lokale klei. Al eeuwen geleden werden er kleiputten gegraven waaruit stenen gevormd en gebakken werden. Dit kunstwerk markeert een plaats in het landschap die naar deze geschiedenis verwijst. Naast een van de voormalige kleiputten, nu een meertje, is een ronde ‘kom’ in de grond verzonken. De rand steekt iets boven de grond uit. De binnenkant van de kom is bedekt met een mozaïek van baksteen en de rand met stukjes keramiek in verschillende kleuren blauw. De blauwe cirkel verwijst naar de hemel en de kringloop tussen de lucht, de aarde en het vuur, die samenkomt in de traditionele baksteen. Dit beeld vormt zowel een rustpunt in het landschap, als een plaats waar mensen fysiek in plaats kunnen nemen zodat ze zich letterlijk in het landschap begeven. Zonder natte voeten te krijgen, want op de bodem van het werk bevindt zicht een afvoer die hemelwater laat aflopen naar de dichtstbijzijnde sloot.

Kunstenaar: Karin van der Molen
Karin van der Molen brengt een belangrijk deel van haar professionele kunstenaarschap door met het maken van locatie gebonden werken. Ze gebruikt dan de materialen, die ze in de omgeving vindt. Ze laat zich inspireren door de relatie tussen mens en natuur, maar ook de cultuurhistorische elementen die bepalend zijn voor die plaats spelen een rol. Vaak nodigen haar werken uit om voor even geïsoleerd te zijn van de rest van de wereld en te reflecteren op de omgeving. Je kunt er soms in plaatsnemen of je hoofd steken in een opening in het beeld.
Karin is gefascineerd door weefsels, verbindingen en processen van groei. Ze gebruikt beeldmateriaal en informatie over die processen als uitgangspunt en inspiratie voor haar beeldende werk. Eronder verscholen liggen de vragen naar hoe en waarom iets groeit, groei die uit de hand loopt, en groei die de ontwikkeling van iets anders verandert of verhindert.

Locatie: Bergweg

karinvandermolen.nl

 

Kunstwerk: Tussen Hemel en Aarde (Zwischen Himmel und Erde)
Die Umgebung von Lonneker ist bekannt für die Herstellung von Backstein aus lokalem Lehm. Schon vor Jahrhunderten wurden Lehmgruben gegraben, aus deren Lehm Steine geformt und gebacken wurden. Dieses Kunstwerk markiert einen Ort in der Landschaft, der auf diese Geschichte verweist. Neben einer dieser ehemaligen Lehmgruben, jetzt ein Weiher, ist eine rote „Schüssel“ im Boden versunken. Der Rand steht etwas über den Boden hinaus. Die Innenseite der Schüssel ist mit einem Mosaik aus Backstein bedeckt, und der Rand mit Keramikstücken in verschiedenen Blautönen. Der blaue Kreis verweist auf den Himmel und den Kreislauf zwischen Luft, Erde und Feuer, die im traditionellen Backstein zusammenkommen. Das Werk bildet sowohl einen Ruhepunkt in der Landschaft als auch einen Ort, in dem Menschen tatsächlich Platz nehmen können, so dass sie sich im wahrsten Sinn des Wortes in die Landschaft hineinbegeben. Ohne nasse Füße zu bekommen, denn im Boden des Werkes befindet sich ein Abfluss, der das Regenwasser in den nächsten Graben abführt.

Künstlerin: Karin van der Molen
Karin van der Molen verbringt einen wichtigen Teil ihres professionellen Künstlerlebens mit der Gestaltung ortsgebundener Werke. Sie verwendet dann Materialien, die sie in der Umgebung findet. Sie lässt sich von der Beziehung zwischen Mensch und Natur inspirieren, aber auch die kulturhistorischen Elemente, die den Ort prägen, spielen eine Rolle. Oft laden ihre Werke dazu ein, für eine Weile isoliert vom Rest der Welt über die Umgebung nachzudenken. Manchmal kann man darin Platz nehmen oder den Kopf in eine Öffnung des Werks stecken.
Karin ist fasziniert von Geweben, Verbindungen und Wachstumsprozessen. Sie verwendet Bildmaterial und Informationen über diese Prozesse als Ausgangspunkt und Inspiration für ihr bildendes Werk. Darunter verborgen liegen die Fragen nach dem Wie und Warum des Wachstums, das manchmal auch aus dem Ruder läuft und die Entwicklung anderer Dinge verändert oder einschränkt.

Standort: Bergweg

karinvandermolen.nl