Johannes Zomervijver

Johannes Zomervijver

 

Kunstwerk: Mother (2017)
Waarschijnlijk was de inspiratiebron voor dit kunstwerk ‘Us mem’ (onze moeder), de ideale stamboekkoe, een beeld van Jan Adema. Het kunstwerk staat in Leeuwarden, waar Johannes Zomervijver is geboren en opgegroeid. Zijn ‘Mother’ staat niet voor de ideale koe maar is zijn uiting van dankbaarheid aan onze planeet, die ons (net als de koe) voedt. Vandaar de zuigfles die uitmondt in de uiers van de koe. Uiteindelijk werd het voor Johannes ook een uiting van dankbaarheid voor de koe zelf én de agrariër die niet alleen deze en andere beesten onderhoudt maar ook de aarde. Het beeld ondersteunt zijn idee dat we te weinig waardering hebben voor onze natuur en voor de planeet waarop we wonen.
Het frame is gelast van dik ijzer. Voor Johannes was dit de eerste keer dat hij uitpakte met ijzer en achteraf heeft hij wellicht teveel gekozen voor de zekerheid van een stevige constructie. Zijn ijzer vindt hij te ‘dik’ gekozen en de afwerking (poedercoating) teveel van het goede. Johannes is voorstander van de idee dat kunst vergankelijk mag zijn, het móet mogen vergaan. Het metaal is echter zo stevig en goed afgewerkt dat vergaan wel even kan duren. Het beton zal langzaam scheuren en begroeid raken met mos. Langzaam wordt het werk weer teruggegeven aan de natuur. In eerdere schetsen van dit kunstwerk zaten meerdere tegeltjes op het beeld. Door dit aantal drastisch te verminderen lijkt het verval reeds ingetreden.

Kunstenaar: Johannes Zomervijver
Johannes heeft de opleiding tekenen/schilderen aan Minerva afgerond. Na zijn opleiding werd hij decorontwerper en decorbouwer voor een multinational. Hij woonde en werkte hiervoor een aantal jaren rond het mediterrane gebied en is daarna weer teruggegaan naar Nederland. Veel van zijn werk bestaat uit insecten en/of spinnen. Aanvankelijk ‘slechts’ om de schoonheid van deze dieren te tonen. Inmiddels bezitten dieren menselijke eigenschappen of staan ze voor de mens-mens of mens-natuurrelatie. Meer en meer toont Johannes zijn visie over hoe wij met elkaar en deze wereld omgaan. Johannes werkt zowel ruimtelijk als op het platte vlak.

Locatie: Wiefkerpad

zomervijver.com

 

Kunstwerk: Mother (2017)
Wahrscheinlich war die ideale Stammbaumkuh „Us mem“ (unsere Mutter), eine Skulptur von Jan Adema, die Inspirationsquelle. Das Kunstwerk steht in Leeuwarden, wo Johannes Zomervijver geboren wurde und aufwuchs. Seine „Mother” hingegen stellt nicht die ideale Kuh dar, sondern ist sein Ausdruck der Dankbarkeit an unseren Planeten, der uns (wie die Kuh) ernährt. Deshalb auch die Babyflasche, die in die Euter der Kuh mündet. Letztendlich ist es für Johannes auch ein Ausdruck der Dankbarkeit an die Kuh selbst und den Landwirt, der nicht nur diese und andere Tiere versorgt, sondern auch die Erde. Die Skulptur unterstützt seine Idee, dass wir unsere Natur und den Planeten, auf dem wir wohnen, viel zu wenig wertschätzen.
Der Rahmen ist aus dickem Eisen geschweißt. Für Johannes war dies das erste Mal, dass er mit Eisen arbeitete, und im Nachhinein hat er sich vielleicht zu sehr für die Sicherheit einer robusten Konstruktion entschieden. Seiner Meinung nach hat er zu “dickes” Eisen ausgewählt, und die Verarbeitung (Pulverbeschichtung) ist zu viel des Guten. Johannes ist Befürworter der Idee, dass Kunst vergänglich sein darf, sie muss sogar vergehen dürfen. Das Material ist jedoch so robust und gut verarbeitet, dass dieses Vergehen noch eine Weile dauern kann. Der Beton wird langsam Risse bekommen und mit Moos bewachsen werden. Langsam wird das Werk wieder an die Natur zurückgegeben. In früheren Skizzen dieses Kunstwerks befanden sich viele kleine Fliesen auf der Skulptur. Durch die drastische Verringerung dieser Anzahl scheint der Verfall bereits eingesetzt zu haben.

Künstler: Johannes Zomervijver
Johannes vollendete die Ausbildung Zeichnen/Malen an der Kunsthochschule Minerva in Groningen. Nach seiner Ausbildung wurde er Dekordesigner und Dekorbauer für einen Multinational. Er wohnte und arbeitete dafür einige Jahre im Mittelmeergebiet und kehrte danach wieder zurück in die Niederlande. Viele seiner Werke bestehen aus Insekten und/oder Spinnen. Am Anfang wollte er „nur“, um die Schönheit dieser Tiere zeigen. Inzwischen besitzen Tiere menschliche Eigenschaften und stehen für die Beziehung zwischen Menschen oder Mensch und Natur. Mehr und mehr zeigt Johannes in seinem Werk seine Interpretation über unseren Umgang miteinander und mit dieser Welt. Johannes arbeitet sowohl räumlich als zweidimensional.

Standort: Wiefkerpad

zomervijver.com