Verslag 2021

Verslag 2020/2021

Verantwoording 2020/2021

Verslag 2020/2021

1.1 Inleiding

In de afgelopen twee jaar is, ondanks dat in beide gevallen de voorbereidingen vrijwel geheel waren getroffen, de KunstenLandschap route met Pinksteren noodgedwongen afgelast vanwege de Pandemie.

Dit heeft naast een gevoelig verlies aan inkomsten van bezoekers en sponsoren, ook geleid tot een vraagstuk over het betrokken houden van de vrijwilligers.

Een vrijwilligersorganisatie moet het hebben van elkaar ontmoeten (fysiek) en met elkaar iets doen.

Vandaar dat het bestuur van de Stichting heeft besloten haar voornemen om een permanente kunstroute te creëren naar voren heeft gehaald. Op deze wijze verviel de organisatie niet in een langdurige slaapstand.

Een ander vraagstuk, dat zich aandiende was, dat we de kunstenaars, die we hebben uitgenodigd om deel te nemen niet hebben kunnen betalen omdat de route in beide jaren geen doorgang kon vinden. Daarbij aangetekend dat in beide jaren dezelfde kunstenaars zijn uitgenodigd.

Eén van de doelstellingen van de Stichting is om de deelnemende kunstenaars zo goed als mogelijk een reëel financiële tegenprestatie te bieden voor hun werk. Met dank aan de gemeente en de provincie Overijssel, van wie we de subsidies deels mochten behouden, hebben we aan de deelnemende kunstenaars een gebaar kunnen maken door hun 30% van de overeengekomen betaling te vergoeden.

Deze geste is door de kunstenaars zeer op prijs gesteld.

 

1.2 Uitgangspunten van de Stichting Kunstenlandschap

Op initiatief van particulieren, kunstenaars en galeries wordt sinds 2000 elk jaar een kunstroute georganiseerd rond Lonneker/Roombeek Enschede. De route onderscheidt zich van andere evenementen doordat:

 • De verbinding tussen landschap en kunst centraal staat. Basis is het landschap en bijzondere objecten daarin als expositieruimte.
 • De route wandelend of per fiets kan worden afgelegd.
 • De getoonde kunst professioneel, hedendaags en gevarieerd is.

 

1.3 Doelen

Doelen van de route:

 • De route moet een bijdrage leveren aan het culturele imago van Enschede en Twente.
 • De route slaat een brug tussen kunstenaars en bezoekers.
 • De route verbindt landschap en kunst.
 • Geen massa- maar een kwaliteitsevenement met maximaal 4.000 bezoekers.

 

1.4 Getoonde kunst en kunstenaars

De deelnemende kunstenaars worden geworven en beoordeeld door de kunstselectiecommissie. De  de kunstenaars worden uitgenodigd op initiatief van de organisatie. We streven naar groter, ruimtelijk werk en land-art. De herkomst van de kunstenaars is niet essentieel hoewel het beleid er wel op gericht is om een significant aantal kunstenaars uit de omgeving (met name Enschede) te trekken. Tevens is sedert een aantal jaren het beleid om ook kunstenaars uit Munsterland en wijde omgeving uit te nodigen De kunstenaars worden primair gescreend op de volgende criteria:

 • Kwaliteit eerdere exposities/opdrachten
 • Inhoud documentatie of presentatiemap
 • Opleiding (kunstacademie, MO-beeldende vakken, etc.) en/of lidmaatschap van een professionele kunstenaarsvereniging
 • De juiste mix van jonge en ervaren kunstenaars en gespreide herkomst.

Hoewel een deel van de kunst te koop zal zijn, heeft de organisatie met de kunstroute geen commercieel doel voor ogen en dit speelt bij de selectie van kunst en kunstenaars dan ook geen rol. De Stichting streeft er naar om de kunstenaars een marktconforme vergoeding te geven. Alhoewel we het budget voor de kunstenaars elk jaar verhogen zijn we nog ver van dit doel verwijderd

 

1.5 Permanente route

Op 10 September is na jarenlange voorbereiding door wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede de permante route geopend.

De route bestaat deels uit in de loop der tijd aangekochte en geschonken beelden van de Stichting KunstenLandschap.  Deels uit bestaande beelden in het bezit van en op locatie van particulieren. Een herplaatst beeld uit het depot van de gemeente Enschede en bestaande beelden in het landschap die deel uitmaken van het belevenis pad op het vliegveld Enschede.

Het tot stand brengen van de route heeft vele honderden uren vrijwilligers werk gevergd. Het gaat daarbij om verwerven van vergunningen, het verzamelen van subsidies en sponsorgelden, het verzamelen van inhoudelijke informatie over de kunstwerken en kunstenaars. Het verkrijgen van toestemming van kunstenaars en grondbezitters voor het plaatsen van de beelden. Het feitelijk plaatsen van de beelden. Het ontwerpen van de route, informatie bordjes inclusief QR-code per kunstwerk, het maken van een website.   Het ontwerpen en vervaardigen van de catalogus. En de lijst van activiteiten is daarmee niet volledig

Apart vermeld moet worden dat de professionele teksten voor de catalogus zijn opgesteld door een tekstschrijver in opdracht van KunstenLandschap door Concordia.

De Stichting heeft een aparte groep mensen dit toeziet op het onderhoud van de beelden.

De route is het gehele jaar toegankelijk. Daartoe zijn bij een drietal verkooppunten catalogi te koop. Voor een catalogus inclusief route kaart wordt 5 euro gevraagd.

 

1.6 Organisatie

De coördinatie van de routes (Pinksterroute en Permanente route) wordt verzorgd door het Stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat verder uit een aantal commissies te weten: kunstcommissie, sponsorcommissie, promotiecommissie.

De organisatie beschikt nu over een vaste groep van vijftig vrijwilligers, die voor een belangrijk deel uit de bezoekers zijn gerekruteerd.

 

1.7 Financiën verslag 2021 / 2022

Omschrijving Debet (€) Credit (€)
Subsidies 22.334,21
Drukwerk 3.017,07
Administratie & bankkosten 263,40
Aankoop kunstwerken 0
Sponsoring 131,00
Promotie & publiciteit 400,00
Inkomsten uit kaartverkoop 5.764,51
Organisatie 641,07
Afdracht verkoop kunstenaars 0
Afdracht kunstenaars 21.525,96
Mat. en diensten t.b.v. plaatsing kunstwerken 2.056,05
Diverse algemene kosten 1.099,50
Kosten gezamenlijke maaltijd 2.234,-
Barbecue 542
Vergoeding vrijwilligerswerk 1.500,-
Toegevoegd aan reserve 3.965,33Totaal generaal 28.771,72 28.771,72

De stichting Kunstroute Lonneker had op 31-12-2022 een banksaldo van € 15.854,36.

Toelichting op de financiën:

Ten gevolge van de noodgedwongen afgelasting van de KunstenLandschap route met Pinksteren in 2020 en 2021 en de vervroegde opening van een permanente route in september 2021, kan bovenstaand financiële verslag niet worden vergeleken met een eerdere begroting. De lasten die hier zijn weergegeven, hebben voor een deel betrekking op de voorbereidingen voor de pinksterroute 2021 die echter op het laatste moment moest worden gecanceld. Besloten is, zoals eerder gemeld, om de kunstenaars toch een klein gedeelte van de reeds gemaakte kosten en toezeggingen te vergoeden. De overige lasten betreffen de organisatie en realisatie van de permanente route, die in september is geopend.

Het overzicht laat een batig saldo zien van €3.242,00. Dit geeft echter een vertekend beeld, aangezien de baten voor wat betreft subsidies in dit overzicht worden doorgeschoven naar 2022.