Verslag 2020

Verslag 2020

Verantwoording 2020 en vooruitblik 2021

1.1 Inleiding

In ons jubileum jaar (de 20e editie) hebben we helaas de route met Pinksteren moeten afgelasten. Het is niet anders.

Wel zijn we verdergegaan met de voorbereidingen voor de route van 2021. Vrijwel alle kunstenaars uit 2020 hebben aangegeven in 2021 aanwezig te willen zijn. De kunstcommissie heeft de aan de hand van de catalogus 2020 de route nog eens goed doorgenomen. Conclusie is dat we op een enkele kunstenaar en locatie na de jubileum route van 2020 in 2021 kunnen vormgeven.
De vergunning aanvraag daarvoor is gestart. Ook de subsidies van de gemeente en de Provincie zijn toegezegd.
Ongewis blijft de situatie met Covid. De idee is om begin april een definitieve beslissing te nemen of de route al dan niet aangepast door kan gaan.

Ondertussen is veel voortgang geboekt met de permanente route. Het meest tastbare resultaat was de onthulling van het beeld van Bert Otter. Daarnaast zijn ook enkele andere beelden aangeschaft en zijn vergunningen voor plaatsing aangevraagd en verleend. Inmiddels maken 19 kunstwerken deel uit van de permanente route.

Concordia is begonnen met het formuleren van de teksten bij de kunstwerken. Gedegen achtergrondinformatie over de kunstwerken, de kunstenaar en de plek in het landschap waar het kunstwerk is geplaatst. Ook zijn er uitgewerkte plannen ten aanzien van de website van de permanente route en de QR-codes.
Verder hebben we de ruimhartige donaties gekregen van een groot aantal fondsen, bedrijven, de gemeente en instellingen om de route te verwezenlijken.
Al met al zeker geen verloren jaar. Wel een jaar waar we elkaar te weinig informeel hebben ontmoet.
We hopen dat we dit in 2021kunnen goedmaken met twee grote evenementen. De route met Pinksteren en de geplande opening van de permanente route in september.

1.2 Opzet

Op initiatief van particulieren, kunstenaars en galeries wordt sinds 2000 elk jaar een kunstroute georganiseerd rond Lonneker/Roombeek Enschede. De route onderscheidt zich van andere evenementen doordat:

 • De verbinding tussen landschap en kunst centraal staat. Het landschap fungeert als expositieruimte voor bijzondere objecten.
 • De route wandelend en per fiets kan worden afgelegd.
 • De getoonde kunst professioneel, hedendaags en gevarieerd is.

Daarnaast is begonnen met de realisatie van een permanente route die zal bestaan uit een twintigtal kunstwerken en het hele jaar door voor iedereen gratis toegankelijk zal zijn. Ieder kunstwerk zal worden voorzien van een tekst en een QR-code voor achtergrondinformatie over de kunstenaar, het kunstwerk en de plaats waar het staat. Het is de bedoeling deze permanente route in september 2021 te openen.

1.3 Bezoekers

Omdat de route in 2020 vanwege corona helaas geen doorgang kon vinden, volstaan we hier met de cijfers van 2019.

Belangrijk voor de bezoekersaantallen zijn de weersomstandigheden en die waren in 2019 minder gunstig. Ook het gegeven dat de Kunstroute op eerste Pinksterdag samenviel met “Kunst in het Volkspark” heeft de bezoekersaantallen vergeleken met eerdere jaren gedrukt. Dit jaar werden circa 2.000 bezoekers geteld; tweederde van het aantal in 2018. Opvallend blijft de leeftijdsopbouw van de bezoekers van de route: naast ouderen komen er zeker evenveel jongeren en gezinnen met kinderen. We zijn daar bijzonder content mee.

Ook in 2019 dit jaar is catalogus weer in het Duits vertaald en is ook wederom vrij intensief reclame gemaakt voor de route in Duitsland. Dit heeft ook weer geleid tot een groot aantal gasten uit ons buurland.

De toegangsprijs voor de Kunstroute was €6,00. Voor dat geld krijgen de bezoekers een catalogus een polsbandje (toegangsbewijs) en kunnen zij deelnemen aan een verloting van een kunstcheque. Per gezelschap kunnen extra polsbandjes worden gekocht voor €4,00 per bezoeker

1.4 Doelen

Doelen van de route:

 • De route moet een bijdrage leveren aan het culturele imago van Enschede en Twente met name ook in Duitsland.
 • De route slaat een brug tussen kunstenaars en bezoekers.
 • De route verbindt landschap en kunst.
 • Geen massa- maar een kwaliteitsevenement met maximaal 4.000 bezoekers.

1.5 Getoonde kunst en kunstenaars

De deelnemende kunstenaars worden geworven en beoordeeld door de kunstselectiecommissie. Deelnemende galerieën hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het merendeel van de kunstenaars wordt uitgenodigd op initiatief van de organisatie. We streven naar groter, ruimtelijk werk en Land-art. De herkomst van de kunstenaars is niet essentieel hoewel het beleid er wel op gericht is om een significant aantal kunstenaars uit de omgeving (met name Enschede) aan te trekken. Tevens worden bewust kunstenaars uit het nabije deel van Duitsland benaderd (Münsterland). De kunstenaars worden primair gescreend op de volgende criteria:

 • Kwaliteit van eerdere exposities/opdrachten
 • Inhoud documentatie of presentatiemap
 • Opleiding (kunstacademie, MO-beeldende vakken, etc.) en/of lidmaatschap van een professionele kunstenaarsvereniging
 • De juiste mix van jonge en ervaren kunstenaars en gespreide herkomst.

Hoewel een zeer beperkt deel van de kunst te koop zal zijn, heeft de organisatie met de kunstroute geen commercieel doel voor ogen en dit speelt bij de selectie van kunst en kunstenaars dan ook geen rol. Kunstenaars kunnen onder voorwaarden reiskosten declareren. Kunstenaars die op locatie specifieke installaties realiseren krijgen een aanvullende vergoeding binnen de beperkte financiële mogelijkheden.

Via catalogus, website, sociale media, gidsen, lezingen etc. wordt tijdens en voorafgaand aan de route inhoudelijke informatie over de kunst en kunstenaars verstrekt.

In de maanden november en december voorafgaande aan het evenement worden de kunstenaars uitgenodigd om de route – die dan in grote lijnen al is vastgesteld – fietsend te verkennen. Kunstenaars krijgen op deze wijze inspraak in de plek waar zij hun werk kunnen exposeren dan wel ter plekke kunnen vervaardigen.

Op eerste Pinksterdag wordt voor de kunstenaars een ontmoetingsavond georganiseerd. Zowel op de dag van het verkennen van de route als ook de eerste Pinksterdag wordt aan de kunstenaars eten en drinken aangeboden. Ook wordt gedurende het evenement aan kunstenaars onderdak aangeboden bij de bestuursleden en vrijwilligers. Dit alles maakt dat de route van KunstenLandschap door kunstenaars wordt geprezen om de plezierige, ontspannen en goede sfeer. Tevens zorgt het ervoor dat ze bereid zijn – veelal tegen een zeer lage vergoeding – om af te reizen naar Twente. Wel moet worden opgemerkt dat het in toenemende mate lastig is om kunstenaars langs deze weg te verleiden. Het aantal kunstroutes neemt toe en de betaling wordt een steeds belangrijker overweging om al dan niet deel te nemen.

Het is een voortdurende uitdaging om vrijwilligers voor dit toch organisatorisch complexe evenement te vinden. We hebben naast bestuurlijke taken door het jaar heen ten tijde van de route behoeft aan een groot aantal vrijwilligers. Vrijwilligers om de kunstroute op- en af te bouwen, de kaartverkoop te verzorgen, kaartcontroles uit te voeren langs de route en om een activiteit te begeleiden, zoals dit jaar de lithoafdruk. Wij proberen deze vrijwilligers, die een groot deel van hun Pinksterweekend opofferen, aan ons te binden. Dit o.a. door in het voorjaar een interessante lezing over kunst aan te bieden. Verder nodigen we ze gedurende het evenement op de zondagavond uit voor een gezamenlijke maaltijd met de kunstenaars.

Al met al nemen door deze activiteiten het tijdsbeslag voor het bestuur en de kosten toe. Gegeven de goodwill die ermee wordt bereikt willen wij deze activiteiten echter ook in de komende jaren voortzetten.

 

1.6 Organisatie

De coördinatie van de route wordt verzorgd door het Stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat verder uit een aantal commissies te weten: kunstcommissie, sponsorcommissie, promotiecommissie.

De organisatie beschikt nu over een vaste groep van vijftig vrijwilligers, die voor een belangrijk deel uit de bezoekers zijn gerekruteerd.

Binnen het bestuur hebben wat verschuivingen plaatsgevonden. Na jarenlange inzet hebben een aantal bestuursleden besloten terug te treden.

Het verjongen van het bestuur en het op peil houden van de vrijwilligers is een aanhoudend aandachtspunt voor het bestuur.

1.7 Financiën 2020 verslag

Baten:

Subsidie gem. Enschede 2.985
Subsidie prov. Overijssel 10.000
Subsidie prov. Overijssel voor permanente route 2.500
Subsidie Twents Noaberfonds voor permanente route 2.000
Restitutie BTW 2019: € 2.134
———–
Totaal baten: € 19.619

Toelichting op de financiën: Uiteraard betreft dit een bijzonder jaar voor wat betreft de financiën vanwege het niet doorgaan van de route.

De gemeente Enschede had aanvankelijk een subsidie toegekend van € 7.500, — maar heeft om voornoemde reden deze subsidie teruggevorderd met aftrek van reeds gemaakte kosten.
Vandaar dat een subsidiebedrag resteert van € 2.985, —
De subsidie van de provincie Overijssel wordt in zijn geheel doorgeschoven naar de route van 2021, maar is hier boekhoudkundig als baten 2020 opgevoerd. Verder zijn twee subsidies verkregen voor de permanente route, die hier eveneens als baten 2020 zijn geboekt.

Aan de lastenkant is zijn de uitgaven vanzelfsprekend lager dan begroot was omdat de route werd afgelast. Er is één kunstwerk aangeschaft voor de permanente route.

Vanwege enerzijds het lage kostenniveau en anderzijds relatief hoge inkomsten uit subsidies die boekhoudkundig zijn toegekend aan 2020, maar worden gebruikt voor de route van 2021, wordt er in 2020 een positief resultaat geboekt ondanks de afgelasting. Dit geeft uiteraard een vertekend beeld, maar dat wordt het komende jaar weer rechtgetrokken. Het batige saldo wordt toegevoegd aan de reserves.

Hierbij is aan te tekenen dat de Stichting niet de doelstelling heeft om de reserves te laten groeien. De stichting heeft een zekere buffer nodig vanwege de continuïteit. Indien begrootte inkomsten zich niet materialiseren moet teruggevallen kunnen worden op de reserves. Niet alleen om de kunstroute in het betreffende jaar te kunnen laten doorgaan maar ook in toekomstige jaren.

2. Vooruitblik 2021

2.1 Organisatie route 2021 – 22, 23 en 24 mei (Pinksteren)

De route van Kunstenlandschap heeft als vast element een startpunt in het architectonisch interessante stedelijke gebied van Roombeek. De route loopt door het dorpse Lonneker (eveneens startpunt) en daarnaast elk jaar wisselend door het fraaie Twentse coulisselandschap.

2.2 Organisatie permanente route – opening september 2021

Er is reeds goede voortgang geboekt met de realisatie van een permanente route die zal bestaan uit een twintigtal kunstwerken en het hele jaar door voor iedereen gratis toegankelijk zal zijn. Ieder kunstwerk zal worden voorzien van een tekst en een QR-code voor achtergrondinformatie over de kunstenaar, het kunstwerk en de plaats waar het staat. Het is de bedoeling deze permanente route in september 2021 te openen.

2.3. Begroting route met Pinksteren 2021

Baten

Lasten

Subsidie gem. Enschede

Subsidie prov. Overijssel

4.274

10.000

Drukwerk

4.000

Sponsoring

Promotie/Mailing

2.000

Bijdrage stichting Kunstvezel

1.000

Organisatie

4.000

Inkomsten uit kaartverkoop

6.000

Afdracht aan kunstenaars

17.500

Afdracht verkoop kunstenaars

250

Teruggave BTW 2020

620

Aanvullen vanuit reserve

5.356

                         Totaal (€): 27.500

              Totaal (€):

27.500

Toelichting:
Vanwege de coronacrisis en daardoor de onzekerheid of de route met Pinsteren doorgang kan vinden, is er onvoldoende gelegenheid om sponsoring vanuit het bedrijfsleven te bewerkstelligen. Vandaar dat deze post vooralsnog op nul wordt gehouden.

De ANBI-stichting Kunstvezel heeft een bedrag van €1.000,– geschonken vanwege het beëindigen van haar werkzaamheden.

De inkomsten uit kaartverkoop worden aangehouden op een bescheiden €6.000,–. Dit omdat het weer een onzekere factor vormt die van grote invloed is op het aantal deelnemers.

In overleg met de kunstcommissie is voor de kunstenaars een bedrag van €17.500,– gereserveerd.

In deze begroting is voorzien dat uit eigen middelen een bedrag wordt geïnvesteerd van €5.356,–. Dit wordt een verantwoordde uitgave geacht.

2.4. Begroting permanente route in 2021

Baten

Lasten

Sponsoring RABO-bank

Subsidie kunstplek ‘Urinoir’ Lonneker

Subsidie gem. Enschede

Bijdrage Businessclub Lonneker (LEV)

3.000

1.500

4.000

3.000

Communicatie, waaronder teksten, QR-codes, foto’s, naambordjes, website, routebeschrijving, etc.

5.000

Aanvullen vanuit reserve

2.970

Opknappen kunstplek ‘Urinoir’

2.000

Aanschaf beelden

7.470

                         Totaal (€): 14.470

              Totaal (€):

14.470

Toelichting:
Opgemerkt dient te worden dat een deel van de kosten voor de permanente route al in 2020 is gemaakt. Onderstaand overzicht betreft uitsluitend de baten en lasten die in het jaar 2021 vallen.

Alle genoemde baten zijn toegezegd of reeds ontvangen.

De kostenpost van €5.000,– voor communicatie is mede gebaseerd op een offerte van theater Concordia onder wiens beheer een deel van deze activiteiten zal worden uitgevoerd.

Er zijn of worden in 2021 vier kunstwerken aangeschaft.

In deze begroting is voorzien dat uit eigen middelen een bedrag wordt geïnvesteerd van €2.970,–. Dit wordt een verantwoordde uitgave geacht.