Balans

Balans

De balans en staat van baten en lasten

 

Balans Stichting Kunstroute Lonneker per 31-12-2019 resp. 31-12-2018

 

ACTIVA  31-12-2019  / 31-12-2018

RABO bank: € 10.819,66 /  € 12.827,62

Debiteuren: € 750,00 /  € 300,00 

Overige vorderingen: € 2.688,42 /  € 466,96

Vooruitbetaalde kosten: € 0,00  /  € 0,00

____________

Totaal ACTIVA:  € 14.258,08 /  € 13.594,58

 

PASSIVA 

Eigen vermogen: € 13.127,62 /  € 13.155,85

Crediteuren: 200,00 / 0,00

Kortlopende schulden: € 678,14 /  € 0,00

Resultaat boekjaar: € 252,32 /  € 438,73

 ____________ 

Totaal PASSIVA:  € 14.258,08 /  € 13.694,58