Balans

Balans

De balans en staat van baten en lasten

 

Balans Stichting Kunstroute Lonneker per 31-12-2018 resp. 31-12-2017

ACTIVA  31-12-2018  / 31-12-2017

RABO bank: € 12.827,62  /  € 11.780,75 

Debiteuren: € 300,00  /  € 225,00 

Overige vorderingen: € 466,96  /  € 1.561,55

Vooruitbetaalde kosten: € 0,00  /  € 275,10

____________

Totaal ACTIVA: € 13.594,58  /  € 13.842,40  

 

PASSIVA 

Eigen vermogen: € 13.155,85  /  € 9.379,88  

Kortlopende schulden: € 0,00  /  € 125,00 

Resultaat boekjaar: € 438,73  /  € 4.337,52

 ____________ 

Totaal PASSIVA:  € 13.594,58  /  € 13.842,40