Balans

Balans

De balans en staat van baten en lasten

 

Balans Stichting Kunstroute Lonneker per 31-12-2020 resp. 31-12-2019

ACTIVA 31-12-2020 /  31-12-2019

RABO bank: € 20.383,82 / € 10.819,66
Debiteuren € 0,00 / € 750,00
Overige vorderingen € 620,70 / € 2.688,42
Vooruitbetaalde kosten € 0,00 / € 0,00
____________

Totaal ACTIVA: € 21.004.52 / € 14.258,08

 

PASSIVA

Eigen vermogen : € 11.369,66 / € 13.127,62
Crediteuren € 0,00 / € 200,00
Kortlopende schulden : € 0,00 / € 678,14
Resultaat boekjaar : € 9.634,86 / € 252,32
____________

Totaal PASSIVA: € 21.004,52 / € 14.258,08