Balans

Balans

De balans en staat van baten en lasten

 

Balans Stichting Kunstroute Lonneker per 31-12-2021 resp. 31-12-2020

ACTIVA 31-12-2021 /  31-12-2020

RABO bank: € 12.854,55 / € 20.383,82
Debiteuren: € 1.436,00 / € 0,00
Overige vorderingen: € 0,00 / € 620,70
Vooruitbetaalde kosten: € 0,00 / € 0,00
____________

Totaal ACTIVA: € 14.290,55 / € 21.004,52

 

PASSIVA

Eigen vermogen:  € 21.049,08 / € 11.369,66
Crediteuren: € 0,00 / € 0,00
Kortlopende schulden: € 0,00 / € 0,00
Resultaat boekjaar:  -/- € 6.758,53 / € 9.634,86
____________

Totaal PASSIVA:  € 14.290,55 / € 21.004,52